تبلیغات


با سلام

قیمت هایی که جلوی هر سی دی نوشته شده است، صرفا قیمت خرید همان سی دی است در واقع قیمت تک خرید سی دی جلوی هر سی دی گذاشته شده است. با خرید بالای 3 سی دی سفارشات شما با قیمت ذیل محاسبه میشود. توجه داشته باشید خرید بالای 3 سی دی به قیمت های پایین محاسبه میشود و برای خرید تک سی دی قیمت های جلوی هر سی دی محاسبه میشود. بنابراین با خرید بالای 3 سی دی از قیمت های استثنایی بهره بگیرید. قطعا  به خریداران تعداد 6 سی دی به بالا  تخفیف ویژه تری داده میشود.

خریداران بالای 3 سی دی به قیمت پایین محاسبه میشوند:

کتاب های علوم پایه : کتابی 2000 تومان

کتاب های دام بزرگ : کتابی 3500 تومان

کتاب های دام کوچک : کتابی 3000 تومان

کتاب های اکسترنی و عملیات درمانگاهی 1500 تومان

دکتر میلاد عامری


628


ABS+A.I.  Management Manual 2002   T 2000

 

629)  VETERINARY CLINICS OF  NORTH   AMERICA  Food Animal Practice  Bovine Theriogenology 2005   T5000کلینیک دامپزشکی آمریکای شمالی مامایی گاو

 

630)  FERTILITY AND OBESTRICTS IN HORSE 2004   T5000

 

631)  Applied animal reproduction / H. Joe Bearden6th ed. 2004 fullcolor   T4000

 

632)  Arthur s Veterinary Reproduction and Obstetrics (Eighth  Edition)    T4000

 

633)  CLINICAL FELINE AND CANINE REPRODUCTION fullcolor        T3500

 

634)  PRINCIPLES  OF Cattle Production (C.J.C. PHILLIPS) 2001 ا صول تولید مثل گاو  تمام رنگی مبتنی بر اصول پایه  T4500

 

635)  Large animal Theriogenology 2 younquest  2007 رفرنس جدید مامایی دام بزرگ   T7000

 

636)  Reproduction in Cattle  P.J.H. BALL BSc2004   T5000

 

637)  ARTIFICIAL INSEMINATION   T500

638)  Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management     T3000

 

639)  BSAVA Manual of Small animal reproduction and neonatology   T5000

 

640)  Cattle Reproduction   T3500

 

641)  Escherichia coli mastitis     T3000

 

642)  Practical  lambing and lamb care   T2000

 

643)  Cattle Embryo Transfer Procedure   T1500

 

644)  Guidelines for mastitis            T2500

 

645)  Pathway  to pregnancy and parturition 2007  تمام رنگی بهترین کتاب در مورد زایمان و آبستنی گاو          T7000

 

 

646)  Handbook of Veterinary Obstetrics 2004 peter CG Jackson تکست مامایی دامپزشکی T6000

 

647)  Heat detection T500

 

648)  Mastitis Control in Dairy Herds, 2nd Edition Roger Blowey  T5000

 

649)  Obstetrics   T500

 

650)  Principles of Cattle Production  cj philips 2010  7000

 

651)  Reproduction  in domesticated animals        T3000

 

652)  Small Animal Theriogenology  (The Practical Veterinarian) 2003 MargaretV Kustritz. T5000

 

653)  The Artificial Insemination and Embryo Transfer of Dairy and Beef Cattle    T3000

 

654)  Veterinary  endocrinology and reproduction       T3500