تبلیغات

به دقت به عناوین نگاه کنید 


 427) Small Animal Oncology

سرطان و انکولوژی دام کوچک T3000

 

428)  Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Volumes 1-3 T3000

3 جلد کتاب در رابطه با تربیت و رفتار سگ

 

429)  Problem based feline medicine  T3500

 

430)  Behaviour Problems in Small Animals Practical Advice for the Veterinary Team T3000

مشکلات رفتاری در حیوانات کوچک

 

431)  ABC Practical Guide to Dog Training 

پرورش سگ T2500

 

432)  Guide to a healthy cat  T1500

 راهنمای گربه سالم

433)  Boxer Your Happy Healthy Pet 

همه چی در مورد نژاد باکسر تمام رنگی     T 2500

 

434)  Exotic Small Mammal Care  T3000

مراقبت  از اگزوتیک ها

 

435)  Jack Russell Terrier Your Happy Healthy Pet T 1500همه چی در مورد نژاد جک راسل

 

436)  German Shepherd Dog Your Happy Healthy Pet T1500همه چی در مورد ژرمن شفرد

437)  Dogs  T1000

 

 

438)  Exotic Animal Veterinary Medicine -Bacterial and Parasitic Diseases

برای اولین بار در ایران

بیماریهای انگلی و باکتریایی اگزوتیک ها2010 T5000

 

439)  Exotic Animal Veterinary Medicine cardiology 2009      T6000

برای اولین بار در ایران

 

440)  Dogs—Genetics Dogs—Breeding     T 1500

 

441)  Handbook of Applied Dog Behavior Training Procedures Protocols   T1000

 

442)  Exotic Animal Veterinary Medicine- Nutrition and Behavior of Uncommon Species  T5000

برای اولین بار در ایران تغذیه اگزوتیک ها

 

443)  The complete Idiots guide to Golden Retveiler T1500

 راهنمای کامل نژاد گولدن رتریور

444)  Exotic Animal Veterinary Medicine Obesity diabetes and adrenal disorders T4500

برای اولین بار در ایران؛ ناهنجاری های آدرنال و چاقی ؛ دیابت اگزوتیک ها

 

445)  Skin Diseases of Exotic Pets 

بیمارهای پوستی اگزوتیک  T3000

446)  A Concise Guide to Infectious and Parasitic Diseases of Dogs and Cats - G.R. Carter - IVIS, 2001       T6000

بیماری های عفونی و انگلی سگ و گربه

 

447)  Procedures in Small Animal Practice

عملیات دام کوچک(اکسترنی،کارورزیT  4000

 

448)  Feline and Canine Infectious Diseases R.M. Gaskel,Bennett T4500

بیماری های عفونی سگ و گربه 

449)  Feline diabetes mellitus nutritional strategies 2010 T2000

 

450)  Cats - Feline Behavior Guidelines T1500

 

 

451)  Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats 2004  استعداد نژادی بیماریهاT 3000

 

452)  Beagles For Dummies نژاد بیگل  T 1500

 

453)  Internal Parasites Of Dogs And Cats Diagnostic Manual

 دستنامه تشخیصی انگل های داخلی سگ و گربهT 4000

 

454)  A First Aid and Disaster Guide for Dog Owners T1500

 

455)  Rapid Interpretation of Heart and Lung Sounds, A Guide to Cardiac and Respiratory Auscultation in Dogs & Cats T2000